Download MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP mod apk v1.2.3 for Android

Name MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP
Category Medical
Size 13.2MB
Popularity 5005
Publisher Healthlane Technologies Pvt Ltd
Score 6.0
Publish Date 04/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP Google Play

Mod Info:

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP Game Introduction :

My Heart PAP เป็น แอพพลิเคชั่นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดำเนินการในโครงการ Self-Pay HF PAP ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาแซคคิวบิทริล/วาลซาร์แทน อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับผิดชอบค่ายาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ My Heart PAP ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าโครงการ ติดตามประวัติการรับยาสนับสนุนจากโครงการ และอื่นๆ

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP Game screenshot :

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP

MyHeart PAP : Self-Pay HF PAP (13.2MB)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *